Untitled Document
일본학생 류스케마지막날 일본매니져와 함께 사진을 찍었어요.

한국학생들이랑 잘 어울리고 인기도 많은 학생이었습니다.
[포토 2015년 05월 26일]
 
그룹클래스 (GC)
 
1 : 1 수업 (김민수)
 
1 : 1 수업 (김희서)
 
Ryusuke Omoto
 
거실
 
거실
 
콘도미디엄 2인실
 
콘도미디엄(Master ro...
 
콘도미디엄(Master ro...
 
수영장
 
수영장
 
조리사님들
 
단체사진
 
단체사진^^
 
단체사진
 
단체사진
 
 
 1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9  
 
 
Untitled Document